Prionoblemma przewalskii male China Zaba-Kurgan 26.6.1890 Grombzhevsky leg - ZIN
Prionoblemma przewalskii male China Zaba-Kurgan 26.6.1890 Grombzhevsky leg - ZIN

Usprion semenovianum Plavilstshikov male HT China Turkestan, karakash river near Tibet - ZMM
Usprion semenovianum Plavilstshikov (labels) male HT China Turkestan, karakash river near Tibet - ZMM